Світ географії та туризму 

 

 

Журнал "Історія української географії"    Всі публікації журналу

 

Зміст номера   


 

Довідка про автора публікації

 

Номери часопису: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 

 

УДК 908 (477.8)    

Василь Джаман, Ярослав Жупанський, Клавдія Кілінська, Валерій Руденко                                                                                                                                            
До питання про розвиток географічної думки в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича


   
    Розглядаються основні напрямки та періоди розвитку геолого-географічного та географічного факультету Чернівецького університету. Подано також основні напрямки і аналіз роботи факультету.
   
Vasyl Dzhaman, Yaroslav Zhupanskij, Klavdia Kilinska, Valery Rudenko. Geographical researches of Chernivtsi National University by Yu.Fedkovich. It is considered the main periods and directions of geographical investigations at the geology-geographical and geographical departments of Chemivtsi University. It is given the names of departments and analyzes of their own main directions of their work.


   Географічна думка в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича зароджувалася на засадах значного природничого потенціалу та високого інтелектуального рівня, що у свій час зумовлювалося близьким географічним положенням до країн Західної Європи та високим культурно-освітянським рівнем реґіону.
  Першоосновою в університеті був географічний відділ (секція), де заняття з палеонтології і стратиграфії, кристалографії, мінералогії, петрографії, загальної геології, загальної географії, антропології, етнографії. Починаючи з 1940-х років на факультеті сформувалася низка напрямків досліджень, зокрема: 1) створення фізико-географічної характеристики території Чернівецької області; 2) аналіз природи, населення та господарства карпатських областей; 3) картографування окремих місцевостей Буковини; 4) топоніміка реґіону.
  В 50-х роках ХХ ст. значна увага приділялася вивченню геології та корисних копалин Буковинських Карпат і Придністров'я, зокрема досліджувалася стратиграфія, тектоніка, петрографія, корисні копалини та ін., оскільки з 1944 p. Складовою частиною вузу був геолого-ґрунтознавчий та географічний, а пізніше, з 1950 p. - геологічний факультет, який проіснував до 1957 року. На початку заснування геологами та географами була зібрана величезна колекція гірських порід і мінералів, яка збереглася й до наших днів і виконує просвітницько-наукову роль у сучасних геолого-географічних дослідженнях факультету. В одно час створена ґрунтознавча лабораторія, що згодом стала базою розвитку лабораторії ландшафтознавства та геохімії ландшафту. Основна частина зібраного польового матеріалу опрацьовувалась в лабораторіях географічного факультету, що слугувало основою для видання низки збірників, таких як "Матеріали комплексної експедиції по вивченню природних умов і ресурсів Українських Карпат і Прикарпаття", "Наукові записки Чернівецького університету (секція геологічних та географічних наук)", "Наукові щорічники" тощо.
  До досліджень, які виконували кафедри на замовлення виробничих організацій і підприємств, залучалися також студенти, що брали участь у вивченні несприятливих природних процесів у Карпатах, ґрунтів західних і південних регіонів України, сільськогосподарського виробництва.
  Тривалий час видавалися матеріали щорічних наукових сесій університету з окремим випуском "Вісті Чернівецького відділу Українського географічного товариства". Викладачі й працівники факультету брали участь у підготовці важливих всеукраїнських видань ("Історія міст і сіл Української РСР", том "Чернівецька область", "Географічна енциклопедія України").
  Наприкінці 50-х років з ініціативи кафедри економічної географії відбулася перша міжвузівська нарада-конференція з вивчення перспектив розвитку продуктивних сил Чернівецької, Івано-Франківської, Дрогобицької і Закарпатської областей і методики економіко-географічних досліджень господарства. В цей же час проведено міжвузівську конференцію, присвячену питанням кліматичних і водних ресурсів Українських Карпат.
  У 1960-х роках основними дослідженнями були: 1) раціональне використання сировинних ресурсів; 2) формування та розвиток промислового комплексу Карпатського реґіону та території Чернівецької області; 3) розвиток економіки та культури Буковини; 4) аеросиноптичні умови весняних приморозків і боротьба з ними; 5) прикладні питання кліматології; 6) коливання стоку і водний баланс гірських річок; 7) водні ресурси та руслові процеси. Такий широкий загал пошуків базувався на тривалих лабораторних дослідженнях та відкритті ряду госпдоговірних робіт еколого-природничого та водно-кліматичного спрямування.
  Вивчення природних умов і ресурсів карпатських областей України й Поділля на тривалий час стало основним напрямком наукових досліджень кафедри гідрології і кліматології, кафедри фізичної географії та кафедри економічної географії. У складі кафедр функціонували навчальні та науково-дослідні лабораторії, що займалися даною проблематикою. Не зменшувалася також увага до вивчення економіко-географічних проблем найважливіших галузей господарства й окремих виробництв, питань територіальної організації сільського господарства та промисловості, транспорту, населення й поселень. Заслуговують на увагу фундаментальні дослідження географії хімічної, лісової та легкої промисловості. В 1970-х роках вивчалася географія будівельної індустрії, сфери обслуговування й туризму. Традиційно значна увага приділялася картографуванню природно-антропогенних явищ і процесів. У цей час розпочалися роботи зі створення атласу сільського господарства Чернівецької області та розроблено ряд госпдоговірних тем з колгоспами Чернівецької області, продовжується вивчення хімічної промисловості окремих центрів і комплексів.
  Починаючи з 80-х років ХХ ст. на географічному факультеті, відповідно до вимог часу, функціонують кафедра економічної географії, кафедра фізичної географії і кафедра гідрології, кліматології, раціонального природокористування та охорони природи. В цей час на кафедрі економічної географії зароджується новий напрям досліджень - оцінка природно-ресурсного потенціалу та створюється лабораторія з вивчення природно-ресурсного потенціалу Українських Карпат і Прикарпаття. Продовжуються і традиційні дослідження, але вже в руслі природоохоронного значення.
  Сучасний етап розвитку географічної науки та думки в значній мірі обумовлений новими віяннями суспільного розвитку. Зокрема, дослідження природи та господарства України в цілому та окремих її регіонів проводяться переважно з позиції геоекологічної оцінки їх стану. Створена в 1990-х роках кафедра географії і картографії України займається питаннями конструктивної географії. Основними напрямками її роботи є: 1) ландшафтна структура Карпато-Подільського реґіону; 2) природоохоронний фонд та питання охорони природи й раціональне природокористування; 3) картографування природно-господарських комплексів; 4) соціально-економічна характеристика нових форм господарювання; 5) географо-краєзнавча характеристика території Чернівецької області та суміжних областей; 6) сучасні міграційні процеси в Західній Україні.
  Кафедра економічної географії відкрила для себе нове поле діяльності — екологічний менеджмент і сьогодні має назву кафедра економічної географії та екологічного менеджменту. Класичні економіко-географічні дослідження підсилилися новими напрямками: 1) вивчення природно-ресурсного потенціалу всіх областей України; 2) організація сучасного виробництва та його характерні ознаки; 3) міжнародний туризм та роль Карпатського реґіону.
  Відбулися зміни у напрямках досліджень і на кафедрі фізичної географії і раціонального природокористування. За наявності необхідної матеріально-технічної бази (ґрунтова, сейсмічна, геоекологічна лабораторії) фізико-географи активно працюють над питаннями геоекологічного покращення реґіону.
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в 2000 році відсвяткував свій 125-річний ювілей. Географи вузу підійшли до цієї дати з певними науковими доробками. Відновлено випуск "Наукового Вісника Чернівецького університету. Серія: Географія". Проведена Міжнародна конференція з питань природно-ресурсного потенціалу. Працівники факультету беруть участь у конгресах, з'їздах, конференціях географів, гідрологів, карстознавців, спелеологів, ландшафтознавців тощо. Планується на перспективу відкриття нових кафедр і спеціалізацій.

Опубліковано:
Джаман В., Жупанський Я., Кілінська К., Руденко В. До питання про розвиток географічної думки в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. - Випуск 1 (5).

Hosted by uCoz