Світ географії та туризму

 

Наукове товариство імені Шевченка,
Українське географічне товариство,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 


 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ про проведення Третьої Міжнародної наукової конференції “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ”, присвяченої 130-літньому ювілею академіка Степана Рудницького

   6 – 7 грудня 2007 року в м. Тернополі відбудеться Третя Міжнародна наукова конференція “Історія української географії та картографії”, яка запланована в рамках оголошеного НТШ і УГТ Року Степана Рудницького в Україні.

   Робота конференції передбачається за такими напрямками:
   1. Академік Степан Рудницький – фундатор новітньої національної географії, організатор географічної освіти України.
   2. Наукові школи та осередки української географії: історія становлення та напрямки дослідження.
   3. Відомі й невідомі імена в українському і світовому землезнанні.
   4. З історії натургеографічних, антропогеографічних та геоекологічних студій в Україні та у країнах-сусідах.
   5. Картографічна наука і практика в Україні: ретроспектива і перспективні напрямки.
   6. Історичні аспекти навчальної географії в Україні.

    Інформаційна підтримка конференції здійснюється всеукраїнськими виданнями: науково-теоретичним часописом “Історія української географії”, газетою для вчителів “Краєзнавство. Географія. Туризм”, науково-методичним журналом “Географія та основи економіки в школі”.
    Матеріали конференції планується видати до її початку.

    Для участі в конференції необхідно до 15 жовтня 2007 р. подати до оргкомітету:
    • заявку на участь;
   • матеріали доповіді українською мовою обсягом до 5 стор. у паперовому (2 примірники) й електронному вигляді;
   • організаційний внесок у розмірі 50 грн. та копію квитанції про його оплату.

    Заявка на участь у конференції подається на кожного учасника окремо за зразком:
   1. Прізвище, ім’я, по батькові.
   2. Місце роботи: організація, підрозділ (ВНЗ, факультет, кафедра; НДІ, відділ тощо).
   3. Посада, вчений ступінь, наукове звання.
   4. Інші дані (доручення з організації науки, навчального процесу, громадські наукові доручення, державні звання та нагороди).
   5. Контактний телефон, електронна і поштова адреса.
   6. Назва доповіді.
   7. Назва наукового напрямку конференції.

    Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:
   1. 2 паперові примірники матеріалів друкуються у форматі А4 (210х297 мм) шрифтом Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, всі поля по 20 мм. Сторінки нумеруються олівцем на звороті.
   2. Один із примірників підписується автором, підпис завіряється за місцем роботи чи навчання.
   3. Електронна версія матеріалів подається на диску в редакторі Word (версії не нижче 6.0).
   4. Перед заголовком статті необхідно дати УДК (справа), ім’я та прізвище автора (справа під УДК). Після цього з нового рядка посередині великими буквами заголовок статті (шрифт напівжирний). Під заголовком з нового абзацу анотація статті українською мовою (3–5 рядків, шрифт курсив). Після неї з нового абзацу англійською мовою: ім’я та прізвище автора, заголовок (шрифт напівжирний) і переклад анотації (шрифт курсив). Після цього з абзацу починати текст статті. (Див. “Зразок оформлення …” нижче.)
   5. Список джерел подається в кінці статті під назвою Література або Література і джерела (при наявності архівних джерел) в алфавітному порядку. Джерела повинні бути оформлені згідно з діючими нормативними вимогами, ретельно вивірені (зокрема іноземні).
   6. Посилання в тексті на джерела подається в квадратних дужках із зазначенням їх порядкового номера, а в окремих випадках і сторінок.
   7. Особливу увагу авторам слід звернути на: точність дат; правильність прізвищ, імен, ініціалів; назви наукових праць, організацій, установ українською мовою, зокрема при перекладі їх з російської та інших мов; достовірність фактів, висновків, узагальнень.
   8. Матеріали доповідей, підготовлені аспірантами та магістрантами, повинні супроводжуватися рекомендаційними листами керівників кандидатських чи магістерських робіт. Підпис керівника завіряється за місцем його роботи.

   Приймаються матеріали, які відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам, а також відредаговані згідно з нормами чинного українського правопису.
   При недотриманні цих умов оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити надіслані матеріали, про що автора буде повідомлено. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.

   Про план проведення конференції та її програму оргкомітет проінформує додатково.

Заявки, матеріали та оргвнесок надсилати за адресою:
Заставецькій Лесі Богданівні
географічний факультет,
Тернопільський національний педагогічний
університет ім. В. Гнатюка,
вул. М. Кривоноса, 2,
м. Тернопіль
46027
Контакти:
(8-0352) 43–61–54
Заставецька Ольга Володимирівна, Дітчук Ігор Львович
E-mail: spm111@yandex.ru; spm111@yandex.ru.Зразок оформлення матеріалів доповіді (статті):

УДК 913.1                                                                                                                Володимир Грицевич


ЦЕНТРОГРАФІЯ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ


     Зроблено історичний огляд центрографічних досліджень України. Розглянуто теоретичні основи … (і т. д.).
     Volodymyr Hrycevych. The centography of Ukraine: A history and prospects. Historical review of centographical researches of Ukraine is made. The conceptual bases of definition …(і т. д.).

     Центрографічний метод дає змогу визначити та картографувати широкий спектр змістовних центрів, починаючи від центру території і закінчуючи центрами окремих суспільних явищ. … (І т. д.).

Література

1. Менделеев Д.И. К познанию России. – Изд. 3-е. – СПб., 1906.
2. Святловський Є. Є. Географічні центри України // Вісник статистики України. – 1929. – № 1.
3. Шевченко В. О. Про географічний центр території України // Український географічний журнал. – 1993. – № 1. – С. 60.

На попередню сторінку

Hosted by uCoz