Світ географії та туризму 

 

 

Журнал "Історія української географії"    Всі публікації журналу

 

Зміст номера   


 

Довідка про автора публікації

 

Номери часопису: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 

УДК 91(477) (09) (477)    

Валерій Руденко, Олег Чернюх                                                                                                                                           

Рукописна економіко-географічна спадщина Антона Синявського


   
    Дається огляд найважливіших рукописних економіко-географічних праць проф. А.С.Синявського (1866-1951). Виділяються три групи праць: 45 тих, що розшукані в архівах; близько 40 рукописів, оригінали чи копії яких ще не виявлені; роботи, що є вже втраченими для наукової громадськості.
   
Valery Rudenko, Oleh Chernjuh. Manuscript economic-geographical heritage of Professor Anton Syniavs’ky. The most significant manuscript economic-geographical works of professor A.S.Syniavs’kiy (1866-1951) are submitted for consideration. The materials are classified as following 45 works which were found in archives; approximately 40 manuscripts originals or copies of which are not yet disclosed; and works which are already last for the scientific community.


    Через складні історичні обставини життя і творчої діяльності проф. А.С.Синявський залишив після себе велику рукописну економіко-географічну спадщину, що потребує якнайшвидшого опублікування, вивчення та узагальнення. В останні роки, правда, значна частина творчого доробку вченого почала знаходити дорогу до читача. Йдеться, насамперед, про такі його праці, що зберігаються в Інституті рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, як: 1) Польща: Геополітичний нарис. – 1928 // Ф.Х., № 22933. – 15 с.; 2) Румунія: Геополітичний нарис. – 1926 // Ф.Х., № 22934. – 15 с.; 3) До руху населення в Степовій Україні (Зрушення серед меннонітів): Нарис // Ф.Х., № 18105. – 23 с. Вони опубліковані в 1996 р. в Києві та в 1997 р. у Чернівцях [2; 4].
    Водночас рукописні праці проф. А.С. Синявського, що вже надруковані, складають не більше 3,5 % від загальної кількості його рукописів, про які існують певні відомості (включаючи листи вченого до відомих науковців та громадських діячів). Усю відому на сьогодні рукописну економіко-географічну спадщину А.С. Синявського можна розділити на три таких частини (групи):
    1) розшукані праці вченого, що вже надруковані, або можуть бути опубліковані в найближчий час;
    2) рукописи, оригінали чи копії яких ще не виявлені, але достатньо вірогідна інформація про які вміщена в наукових джерелах;
   3) роботи вченого, які, очевидно, втрачені для наукової громадськості. До цієї групи, наприклад, можна віднести неопубліковані роботи А.С. Синявського – “Ґрунти України” (29 с.) та “Клімат України” (16 с.), що були виявлені нами в алфавітному каталозі Наукової бібліотеки Чернівецького держуніверситету ім. Ю. Федьковича відповідно під шифрами С-38631.4 2624 н. та С-38551.56 (47.71) 2625 н. і які 10.12.1969 р. були списані за актом № 22.
    Перша частина рукописної економіко-географічної спадщини проф. А.С. Синявського охоплює приблизно 45 праць та листів вченого. Найважливіші з них зберігаються в Інституті рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, а саме:
    - “Тези про зміст, завдання і обсяг підручника економгеографії (з приводу тез проф. Анісімова)” // Ф.Х., № 1046. – 8 с.;
    - “Економічні зрушення в Степовій Україні: Велике Дніпрянське будівництво (Дніпрельстан)” // Ф.Х., № 18107;
    - “Сірія: Геополітичний нарис. – 1926” // Ф.Х., № 22935. – 7 с.;
    - “Торгівля СРСР з Близьким Сходом: Тези доповіді на засіданні Політико-економічного відділу Київської філії ВУНАС” // Ф.Х., № 22936;
    - “Борьба великих держав на Средиземном море: Лекция-диспут в Доме ученых” // Ф.Х., № 28259.
    Нещодавно в Центральному державному історичному архіві у м. Львові розшукана надзвичайно важлива праця проф. А.С.Синявського, написана для Наукового товариства ім. Т.Шевченка, “Спеціалізація сільського господарства України (районування УСРР)” (Фонд 309.-Оп.1.-Спр.1848); у Чернівецькому обласному державному архіві віднайдена його “Пояснювальна записка до теми: “Фізико-географічні райони Чернівецької області” (Звіт ЧДУ, 1945/46 навч. рік), що містить цінну економіко-географічну інформацію, а у Дніпропетровському історичному музеї ім. Д.І.Яворницького знаходиться навчальна розробка вченого “Северная Америка: основные типы территорий, типы географических областей, ландшафты (Стенограмма лекции для студ. III курса географ. ф-та Кировоград. пед. ин-та)” (Фонд 10, спр.38).
    Вищеназвані 8 рукописних праць проф. А.С.Синявського створені у 20-40-х роках ХХ століття. Вони є свідченням глибокого аналізу вченим сучасних йому і перспективних економіко-географічних проблем розвитку і взаємодії природи і суспільства. З одного боку, А.С.Синявський розробляє теоретико-методологічні основи економічної географії, з другого боку, висвітлює дидактичні (освітні) проекти, з третього - здійснює прикладні дослідження, що підтверджується, зокрема, його працями про економічні зрушення в Степовій Україні, торгівлю СРСР з Близьким Сходом, спеціалізацію сільського господарства України тощо.
    Враховуючи актуальність проблеми статусу економічної і соціальної географії як науки і навчального предмету, доцільно подати без змін оригінальну схему проф. А.С.Синявського “курсу економгеографії як підручника для самоосвіти, для читача, що має обсяг знаннів принаймні трудшкіл, для відповідного типу профшкіл, і нарешті, яко вступний курс для ВИШів” [8, с.8]:
    1. Вступні відомості про зміст, завдання, методи і джерела економгеографічного знання. Короткі відомості з історії науки і її розвитку в головних напрямках. Марксівський напрямок.
    2. Основні відомості. Світовий поділ праці і закономірності утворення і розміщення економічних форм, типів господарств і їх районів. Систематика районів.
    3. Відомості зі світового господарства і його еволюція. Головні об’єднання світу, структура головніших держав світу, районування світу і місце СССР в світовому господарстві.
    4. Економгеографія СССР, структура господарства СССР в цілому. Структура промисловості і розгляд головних галузів промисловості. Структура сільського господарства. Розгляд окремих галузів господарства. П’ятирічний план в основних проблемах.
    5. Розгляд СССР за районами. Структура, тип районів і їх місце в господарстві СССР.
    6. Структура і тип господарства УСРР. Місце в господарстві СССР. Розгляд УСРР за районами і розгляд місцевого району, де міститься ВИШ.
    Ця схема приведена А.С. Синявським з приводу тез проф. Анісімова про зміст, завдання і обсяг підручника з економічної географії для Вищих Інститутів Народної Освіти. Відзначаючи певні досягнення автора, А.С. Синявський зауважує, що “основною хибою … є те, що ставши в загальних тенденціях на вірний шлях, проф. Анісімов не дає ясної викристалізованої схеми ні з точки зору методології географії, ні виходячи з вимог методології економгеографів, як науки економічної” [8, с.8].
    Поза всяким сумнівом, розшукані рукописні економіко-географічні праці проф. А.С.Синявського потребують якнайшвидшого опублікування у новому виданні його “Вибраних праць” [3].
    Друга група рукописних економіко-географічних праць А.С.Синявського, за нашими даними, включає на даний час близько 40 найменувань. На особливу увагу заслуговують, виходячи з назви та обсягу, такі роботи вченого, як:
    “Бібліографія продуктивних сил України” (1923 р.);
    Підготовлені на замовлення видавництва “Пролетарій” (Харків, вул. Вільної академії, 5):
    “Географія Західної Європи” (1924 р. – 155 с.);
    “Нарис економгеографії СРСР” (1924 р.);
    “Світове господарство (в короткому нарисі)” (1924 р.);
    “Економічна географія Німеччини (на замовлення Державного видавництва України) (1925 р. – 886 с.);
    “Методологія і методика економічної географії” (Нарис, зданий для збірника Дослідчої катедри сільськогосподаської економії Київського сільськогосподарського інституту);
    “Програм краєзнавчого економіко-географічного дослідження”;
    “Нарис історії землезнавства: Лекції” (1926 р.);
    “Турция и Украина. Из очерка торговых сношений за годы 1913-1925”;
    “Чехо-Словаки. Нариси” (1926 р.);
    “Географія транспорту: Курс, що був зачитаний на ФЕШу”;
    “Донбас: Географо-економічний нарис з ілюстраціями”;
    “Методологія і методика географії: Основні питання”;
    “Физиократы в Польше: Магистерская диссертация”: Варшава, 1898-1900.
    Інформацію щодо готовності цих праць до друку або ж їх відправлення до редколегії журналів чи видавництв сам проф. А.С.Синявський помістив у своїх опублікованих роботах [1; 6]. Безперечно, виявлення названих розвідок збагатило б українську економіко-географічну науку: поглибило б її зміст, структуру, ввело б у науковий обіг значні інформаційні масиви, нагромаджений досвід і результати як теоретичних, так і прикладних досліджень.
    Вже самий перелік рукописних економіко-географічних праць проф. А.С.Синявського засвідчує про певний універсалізм їх автора. Йдеться про його зацікавленість як загальною, так і регіональною економічною географією. До першої, очевидно, слід було б віднести “Методологію і методику економічної географії”, “Світове господарство”, “Нарис історії землезнавства”, “Географію транспорту”, до другої – “Програм краєзнавчого економіко-географічного дослідження”, “Нарис економгеографії СРСР”, “Географію Західної Європи”, “Економічну географію Німеччини”, “Донбас: Географо-економічний нарис з ілюстраціями” та ін.
    Варто наголосити на різнобічності наукових економіко-географічних інтересів у рукописних працях вченого. В них проглядаються елементи суспільно-географічної (антропогеографічної) і природно-географічної парадигми, комплексно-територіальні і реґіоналістичні ідеї, аналізується історія досліджень загальносвітових, міждержавних і внутрішньорегіональних господарських стосунків, розглядаються проблеми загальної економічної географії, економіко-географічного світознавства, країнознавства, у т. ч. українознавства, реґіоналістики та краєзнавства.
    Без сумніву, одним з найголовніших напрямків у пошуку вищеназваних та інших рукописних творів А.С.Синявського є обстеження реґіональних, обласних державних архівів та архівів тих навчальних і наукових асоціацій, закладів і установ, у яких учений працював в особливо творчі для нього 20-40-і роки ХХ століття. Йдеться, насамперед, про колишні київські установи - Всеукраїнську наукову асоціацію сходознавства, Інститут зовнішніх зносин, Інститут народної освіти, а також Благовіщенський агропедінститут, Владивостоцький, Сталінградський, Сімферопольський, Кабардино-Балкарський педінститути, Ростовський університет, Кіровоградський та Краснодарський педінститути.
    Завершуючи короткий огляд рукописної економіко-географічної спадщини проф. А.С.Синявського, хочемо наголосити на необхідності грунтовного наукового узагальнення його розробок, того великого фактологічного матеріалу, який опрацьований вченим і може бути залучений до широкого використання у системі географічних, історичних та економічних наук у міру його опублікування та виявлення нових праць.

Література
1.Викладач А.С.Синявський. Друковані праці професорів та викладачів КІНГу за 10 років (1917-1927) // Наукові записи Київ. Ін-ту Народ. Господ. 1927. Т.VІІІ. С.41-42.
2.Руденко В.П. Професор Антін Синявський – подвижник української географії. К.: Видавничий Дім “КМ Academia”, 1996. 404 с.
3.Синявський А.С. Вибрані праці. К.: Наук. думка, 1993. 384 с.
4.Синявський А.С. До руху населення в Степовій Україні: Зрушення серед меннонітів // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. Вип.19: Географія Чернівці: ЧДУ, 1997. С.86-108.
5.Синявський А.С. Польща: Геополітичний нарис // Руденко В.П. Професор Антін Синявський – подвижник української географії. К.: Видавничий Дім “КМ Academia”, 1996. С.257-277.
6.Синявський А.С. Розвідки, дослідження, дрібні праці, статті за останні роки / Синявський А.С. Економічний район та економічний ландшафт. Нарис (Методологічна розвідка)//Записки Київ. ін-ту народ. освіти. 1930. Кн. ІV. С.105-125 (окремий відбиток: Обкладинка).
7.Синявський А.С. Румунія: Геополітичний нарис // Руденко В.П. Професор Антін Синявський – подвижник української географії. К.: Видавничий Дім “КМ Academia”, 1996. С.277-290.
8.Синявський А.С. Тези про зміст, завдання і обсяг підручника економгеографії (з приводу тез проф. Анісімова) / Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського // Ф.Х, № 1046. 8 с.

Опубліковано:
Валерій Руденко, Олег Чернюх. Рукописна економіко-географічна спадщина Антона Синявського // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. - Випуск 1.на попередню сторінку

  

Hosted by uCoz