Світ географії та туризму 

 

 

Журнал "Історія української географії"    Всі публікації журналу

 

Зміст номера   


 

Довідка про автора публікації

 

Номери часопису: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 

УДК 631.48 (477.83)    

Сергій Сюткін, Анатолій Корнус, Олеся Корнус                                                                                                                                           
Географічна освіта і наука у Сумському державному педагогічному університеті


   
Розкрито історичні особливості зародження і становлення географічної думки у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка. Розглянуто наукові здобутки сумської географічної школи. Висвітлено роботу Сумського відділу Українського географічного товариства з часу його заснування у 1969 році.
Serhiy Sutkin, Anatoliy Kornus, Olesya Kornus. The historical peculiarities of origin and formation of geographical scientific conception in Sumy State Pedagogical University are discovered. Scientific achievements of Sumy geographical scientific school are considered. Work of the Sumy department of Ukrainian geographical society is reflected since his foundation in 1969.


   
   Історія Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка бере початок від грудня 1924 року. Спочатку це були вищі педагогічні курси, які у 1925 році реорганізовано у Сумський педагогічний технікум з правами вищого навчального закладу. З 1930 року відповідно до постанови Раднаркому УРСР педагогічні технікуми були перейменовані в інститути соціального виховання. У 1933 році було створено Сумський державний педагогічний інститут, а в 1957 році навчальному закладу було присвоєно ім’я педагога і письменника, вихідця зі Сумщини – А.С.Макаренка. У жовтні 1999 року Постановою Кабінету Міністрів України інститут було реорганізовано у Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка.
   Географічні дослідження в інституті розпочалися у післявоєнний час і концентрувалися головно на двох пріоритетних напрямках: вивчення покладів корисних копалин (особливо паливних та сировини для будівельної промисловості) і дослідження рельєфу. Переважно ці дослідження здійснювали географи Харківського державного університету, до яких долучилися і сумські науковці, найвідомішим з-поміж яких був доцент (у 1952–1953 рр. – проректор) Сумського педінституту Іван Петрович Чернецький (1893-1957). Ще до війни ним були опубліковані праці, що характеризують літологічний склад та фауну верхньокрейдових і палеогенових порід Сумського і прилеглих районів, а також зроблена розвідка про шляхобудівельні матеріали півдня Сумщини. Остання праця, крім суто господарської, має і велику геологічну та географічну цінність, зокрема інформує про розповсюдження ерратичних валунів і межі поширення моренних відкладів дніпровського зледеніння. І.П.Чернецькому належить і низка геоморфологічних досліджень, що стосуються будови річкових долин, наприклад, Псла. Іван Петрович був співавтором фундаментальної, як на той час, праці “Геологический очерк Сумской области” (Суми, 1947) (йому належать розділи “Полезные ископаемые” і “Торфоболота”). У ній, крім геологічної характеристики, детально висвітлено особливості геоморфологічної будови, клімату області, поверхневих і підземних вод, ґрунтового покриву, тому ця монографія довгий час залишалася головним систематизованим джерелом знань про геологію і природно-географічні особливості території Сумщини. Згадана праця не втратила свого наукового значення і тепер.
   Певним поштовхом до розвою географічної думки на Сумщині дещо несподівано стало святкування 125-річчя Географічного товариства СРСР. З нагоди його відзначення здійснювалися заходи щодо створення осередків товариства в усіх областях колишнього Радянського Союзу. У 1969 році з метою підготовчої роботи та проведення установчих зборів осередку до Сум приїжджає доцент кафедри загальної фізичної географії та картографії географічного факультету Харківського державного університету В.Л.Віленкін. Ініціативу підтримують декан природничого факультету Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С.Макаренка, канд. біол. наук, доцент Б.М.Польський, який очолив новостворений відділ, та група вчителів географії Сумщини. Б.М. Польський керував Сумським відділом Географічного товариства з 1969 по 1983 рік. Цікаво, що створення громадського осередку географічної думки суттєво випередило появу формального науково-педагогічного колективу професійних географів у Сумському педінституті у вигляді секції географії (1979 р.) при першому наборі студентів на спеціальність “Вчитель географії та біології” та власне кафедри географії (1982 р.). Без активної діяльності відділу Географічного товариства відкриття нової спеціальності та кафедри було б неможливим. З 1982 до 1986 року кафедру очолював канд. геогр. наук, доцент П.Р.Кулик. Після першого випуску вчителів географії, знову ж таки зусиллями Географічного товариства, факультет перетворено у природничо-географічний. У перші роки діяльності кафедри і товариства переважала популяризаційна та лекційно-освітня робота з населенням області. Але в цей же час проводяться дослідження ґрунтового покриву (Б.М.Польський), агрокліматичних (В.О.Тюлєнєва) та природно-рекреаційних ресурсів (Л.І.Нікітенко), корисних копалин Сумщини (Г.П.Крейденков, В.В.Добрачова).
   У 1986-1987 роках обов’язки завідувача кафедри виконував канд. геогр. наук, ст. викладач В.Ю.Рябой, а починаючи з 1987 року – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Г.П.Крейденков. Головою Сумського відділу Географічного товариства у 1983-1994 рр. був доцент Б.М.Нешатаєв (з 1992 р. – доктор геогр. наук, професор), за активної участі якого започатковується щорічний збірник наукових праць “Питання реґіональної географії Сумського Придніпров’я”. В цей час досягається певний баланс між природничо- та суспільно-географічними дослідженнями, з’являються публікації присвячені вивченню населення і господарства області (М.І.Білик, О.В.Черняков, Г.Г.Леонтьєва). У 1991-1993 рр. виконується госпдоговірна тема з геоекологічного дослідження басейну р. Псел в межах Сумської області; географи приймають активну участь в польових геологічних (Г.П.Крейденков, В.В.Добрачова), гідро-метеорологічних (В.О.Тюленєва), геохімічних (О.В.Бова) та інших дослідженнях, розробці методики оцінки антропогенного навантаження на природні комплекси (С.І.Сюткін, В.О.Мартиненко).
   У другій половині 1980-х рр. природничо-географічний факультет СДПІ ім. А.С. Макаренка обслуговував потреби у підготовці вчителів географії не тільки для Сумської, але й Полтавської областей, набори на спеціальність “Вчитель географії та біології” зросли до 125 студентів на рік. Чисельно зріс і викладацький склад кафедри географії. Постало питання про диверсифікацію навчальних географічних структур. В більшості педагогічних інститутів в той час використовувався поділ на кафедри фізичної та економічної географії. Сумські географи вирішили піти іншим шляхом, створивши кафедри загальної та реґіональної географії. Такий поділ зумовлений тенденціями до інтеграції географічних дисциплін, спробами як у вищій, так і в середній школі вивчати сучасний світ як функціонально цілісне утворення, встановлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між об’єктами різного походження (за влучним висловом М.М. Баранського, географа цікавить все – “від геології до ідеології”), нарешті, і з розумінням “єдиної географії” як науки про територіальні закономірності взаємодії природи та суспільства.
   Отже, 2 жовтня 1991 року в складі кафедри географії була виділена секція реґіональної географії, яка з 1 вересня 1993 року перетворюється на самостійну кафедру. Її очолив доктор географічних наук, професор Б.М.Нешатаєв. На кафедрі реґіональної географії в цей час працювали кандидати географічних наук, доценти Г.Г.Леонтьєва, П.І.Меркулов, О.В.Черняков, старший викладач Г.О.Бондаренко, асистенти М.І.Білик, В.Д.Василега, О.В.Власенко, В.О.Мартиненко, С.І.Сюткін. Лаборантський корпус кафедри становлять Н.В.Михайленко, І.І.Сюткіна, О.Л.Ткаченко.
   Кафедру загальної географії очолював кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Г.П.Крейденков, на кафедрі працювали кандидат географічних наук, доцент В.О.Тюленева, кандидат технічних наук, доцент О.М.Прилепський, старші викладачі Д.І.Яценко, Т.В.Марченко, асистенти В.В.Добрачова, В.І.Міщенко та інші. Лаборантами кафедри працювали К.П.Дудчеко, О.В.Карпенко, А.І.Пройдак.
   Як підведення підсумків багаторічної плідної праці з комплексного географічного дослідження території Сумської області, під егідою обох кафедр географії та Сумського відділу Географічного товариства були проведені науково-практичні конференції – обласна на тему “Раціональне використання природних ресурсів Сумщини та їх вивчення в школі” (1992 р.) та міжрегіональна науково-практична конференція “Заповідна справа на Сумщині” (1994 р.). Після останньої склався своєрідний колектив однодумців, який існує й досі та працює над формуванням басейново-ландшафтної концепції оптимізації територіальної структури природокористування. До значних досягнень сумських географів слід віднести також створення атласу Сумської області, який побачив світ у 1995 році. Авторами карт атласу стали географи педагогічного інституту: М.І.Білик, О.В.Бова, В.Д.Василега, В.В.Добрачова, Г.П.Крейденков, Г.Г.Леонтьєва, В.О.Мартиненко, П.І.Меркулов, П.І.Прищенко, С.І.Сюткін, В.О.Тюленєва, О.В.Черняков.
   Ускладнення соціально-економічного життя в країні, суттєве скорочення державного фінансування та набору студентів, систематичні невиплати зарплати привели до кадрових втрат – трудової еміграції провідних викладачів, особливо з кафедри реґіональної географії (Б.М.Нешатаєв, П.І.Меркулов, О.В.Черняков), на викладацьку роботу до Сумського державного університету переходять В.О.Тюленєва і В.Д.Василега, головним спеціалістом до відділу економічного аналізу і прогнозування Сумської обласної Ради народних депутатів переходить В.О.Мартиненко. З 1 вересня 1994 року кафедру реґіональної географії очолив кандидат географічних наук О.В.Бова, який повертається до Сум після закінчення цільової аспірантури. Він же протягом 1994-2002 рр. виконує обов’язки голови Сумського відділу Українського географічного товариства (СВ УГТ).
   У другій половині 1990-х рр. у Сумському педагогічному інституті проводиться суттєве скорочення штатів, що не оминуло і географічні кафедри, зростає навантаження на викладачів. Як наслідок, 1 вересня 1997 року відбувається об’єднання кафедр загальної і реґіональної географії в одну кафедру географії. Завідувачем об’єднаної кафедри знову обрано кандидата географічних наук, доцента О.В.Бову. Науковий авторитет колективу в цей час підтверджують неодноразові звертання обласної державної адміністрації за консультаціями, експертизами, прогнозами. Кандидатські дисертації захищають випускники кафедри О.Г.Мордвинов, Л.І.Попкова, Н.В.Хлонь, А.О.Корнус. Виконується низка госпдоговірних тем, зокрема, пов’язаних з паспортизацією малих річок Сумщини (В.О.Тюленєва), досліджується система шкільного обслуговування, виявляються села “групи ризику” (Г.Г.Леонтьєва) та ін. Підтримується тісний зв’язок із школою, зокрема друкується один з перших в Україні реґіональних підручників „Географія Сумської області” (Г.Г.Леонтьєва, В.О.Тюленєва, Д.І.Яценко), який витримав кілька видань і робочий зошит “Географія Сумської області” (Г.Г.Леонтьєва, В.О.Тюлєнєва, Д.І.Яценко, О.Л.Ткаченко) та ін. У листопаді 2002 р. за участю СВ УГТ проведена Всеукраїнська науково-практична конференція “Екологічні дослідження річкових басейнів Лівобережної України”. Крім вищеназваних осіб, в різні роки на кафедрі працювали викладачі В.О.Попков, Л.І.Попкова, Т.Г.Яременко, О.М.Мащенко, Ж.М.Мокренко, С.І.Меркулова, лаборанти Л.О.Залевська, І.П.Білих, Л.В.Маслова, Н.Д.Дмитрієва.
   Певні надії колектив кафедри в цей час покладав на збільшення кількості студентів заочної форми навчання, набір на яку розпочався у 1997 році, відкриття навчально-консультаційного пункту в м. Путивль у 1998 р. Перший випуск вчителів географії на заочному відділенні в Сумах відбувся у 2002 р., у Путивлі – у 2003 р. 16 січня 2003 р. головою СВ УГТ обрано канд. геогр. наук доцента С.І.Сюткіна, ученим секретарем – канд. геогр. наук доцента А.О.Корнуса. Зусиллями членів відділу та науковців кафедри географії, за сприяння інших кафедр природничо-географічного факультету, в рамках святкування 75-річчя степового заповідника “Михайлівська цілина” проведено міжнародну науково-практичну конференцію. Викладацький склад кафедри географії – активні організатори та автори факультетського збірника наукових праць „Природничі науки”.
   Значне поліпшення кадрового забезпечення “об’єднаної” кафедри географії (захистили кандидатські дисертації С.І.Сюткін і Ю.В.Буц, повернувся до Сум проф. Б.М.Нешатаєв), набір студентів на нові спеціальності “Вчитель географії та англійської мови” (2001 р.), “Вчитель історії та географії” (2002 р.), відкриття магістратури із спеціальності “Географія” (2002 р.) та підготовка до її акредитації знову призводять до відтворення в СумДПУ двох географічних кафедр: загальної географії та регіональної географії. Рішенням Вченої ради університету від 30 вересня 2002 року створюється кафедра реґіональної географії у складі професора Б.М.Нешатаєва (завідувач), доцентів Г.Г.Леонтьєвої та С.І.Сюткіна, асистента В.В.Чайки, старшого лаборанта І.І.Сюткіної. Кафедра загальної географії має у своєму складі доцентів О.В.Бову (завідувач), А.О.Корнуса, В.О.Тюленєву (за сумісництвом), старших викладачів Д.І.Яценко і В.Г.Євтушенка, асистента О.Л.Ткаченко, завідувача лабораторії О.С.Данильченко і лаборанта Д.О.Бойко.
   Однак, несприятливі соціально-демографічні тенденції в області, відкриття географічних та суміжних спеціальностей в інших університетах призвели до багатьох ускладнень у роботі обох географічних кафедр. Припинився набір на заочне відділення спочатку в Сумах, а згодом і в Путивлі. На денному відділенні не оголошується набір на спеціальності „історія та географія”, „географія та англійська мова”, у зв’язку з відсутністю абітурієнтів не завжди вдається заповнити і місця у магістратурі.
   У цих умовах географи природничо-географічного факультету зосередилися на підготовці студентів однієї академічної групи за спеціальністю „географія та біологія”, зберігаючи значний обсяг наукової, науково-методичної, організаційної роботи. Захищають кандидатські дисертації випускники кафедри В.В.Удовиченко і О.В.Говорун, значно зріс рівень наукових та навчально-методичних публікацій, створюються монографії, підручники, навчальні посібники; результати досліджень сумських географів публікуються у багатьох провідних фахових виданнях. Збільшилася кількість наукових конференцій, проведених зусиллями географів Сумського педагогічного університету. У 2004 році проведено Всеукраїнську студентську наукову конференцію „Актуальні проблеми дослідження довкілля”, а у 2006 році – Всеукраїнську науково-практичну конференцію „Сучасні проблеми геоекології та раціонального природокористування Лівобережної України”, присвячену 160-річчю з дня народження В.В. Докучаєва.
   За останні роки викладачами кафедри загальної географії підготовлено низку навчальних посібників з географії України, географії материків і океанів, палеогеографії антропогену (О.В.Бова, А.О.Корнус), метеорології та гідрології (В.О.Тюленєва). Колективом кафедри реґіональної географії створена серія підручників та посібників з економічної і соціальної географії України, економічної і соціальної географії світу, географії населення, економічної і соціальної географії Сумської області (Г.Г.Леонтьєва, С.І.Сюткін), ландшафтам Передуралля присвячена робота Б.М.Нешатаєва. Щорічно видається міжвузівський збірник наукових праць „Екологія і раціональне природокористування”, у 2006 р. вийшов новий Атлас Сумської області, у підготовці до видання якого взяли учать і викладачі географічних кафедр. А.О.Корнус розробив спеціальний зміст кількох карт.
   Члени кафедр загальної і реґіональної географії підтримують зв’язки з школами області, керують дослідними роботами в Малій Академії Наук, є членами журі ІІІ-IV етапів Всеукраїнської олімпіади з географії, обласного етапу конкурсу-захисту наукових робіт Малої АН, обласного туру конкурсу “Вчитель року” в номінації “Географія”. На базі кафедр організовано підвищення кваліфікації методистів районних та міських відділів освіти.
   Кафедри і Сумський відділ Українського географічного товариства мають тісні зв’язки з громадськими молодіжними організаціями – Сумським обласним комітетом молодіжних організацій, обласним управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту. Спільно з ними з 1999 року організовуються масові сходження студентської молоді Сумщини на г. Говерлу. На даний момент у складі СВ УГТ налічується 40 осіб, з них – 1 доктор і 7 кандидатів географічних наук. У відділі 4-5 разів на рік проводяться загальні збори, на яких розглядаються актуальні питання географічної науки. При відділі створена і функціонує на громадських засадах наукова бібліотека, яка налічує близько 1000 примірників різноманітних джерел географічної інформації.
   За 25 років існування географічної освіти і науки у Сумському педагогічному університеті тут підготовлено понад 1500 вчителів географії, близько 10 кандидатів наук. Географи Сумщини з оптимізмом дивляться у своє майбутнє.

Опубліковано:
Сюткін С., Корнус А., Корнус О. Географічна освіта і наука у Сумському державному педагогічному університеті // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. - Випуск 1 (15).на попередню сторінку

  

Hosted by uCoz